Banner Banner Banner Banner

Vacatures

accountmanager commerciƫle partnerships
Lelystad en omstreken
Medewerker Service & Ticketing
Enschede
Activatiemanager (junior)
Zeist
Brand Marketeer
Rotterdam

Post-HBO Sportmanagement

Organisatie:
SportProf Academy
Opleiding:
Post-HBO Sportmanagement
Plaats:
Zeist
Niveau:
HBO/WO
Website:
http://www.sportprofacademy.nl

Post-HBO Sportmanagement

Doel van de opleiding

De leergang bestaat uit drie modules die het fundament vormen van de opleiding. Per module worden een aantal thema’s aangeboden die door zowel vakdocenten als experts uit het veld worden gedoceerd. Alle modules en thema’s worden in onderlinge samenhang behandeld. Dit geeft de student de mogelijkheid integraal naar vraagstukken in de sportindustrie te kijken. In de opleiding is specifieke sportmanagement kennis verbonden met bedrijfskundige kennis. Hierdoor ontwikkelt de deelnemer aan de opleiding een brede visie op business modellen in de sport en kan hij/zij dit vertalen naar strategische en tactische keuzes voor organisaties die in de sport actief zijn.

Leermethode

De leermethode is gericht op toepasbaarheid in de praktijk op het hoogste sportmanagement niveau. De wijze van doceren is interactief: discussie wordt gestimuleerd en probleemstellingen worden vanuit meerdere invalshoeken bekeken. De verbinding naar de praktijk wordt gelegd door het gebruik van actuele nationale en internationale cases uit de sport. Na afronding van de opleiding heeft de deelnemer zijn visie op de sportindustrie verbreed en is hij of zij in staat de verworven inzichten toe te passen op hoger managementniveau. Ook is de deelnemer in staat anderen te overtuigen door vraagstukken uit de praktijk bedrijfskundig beter te analyseren en te onderbouwen.

Docenten

De opleiding kenmerkt zich door de inzet van de beste bedrijfskundige docenten in combinatie met colleges van vakexperts uit de sport. De opleiding loopt voorop in innovatie en toepassing van moderne management inzichten. Alle kerndocenten zijn verbonden aan gerenommeerde business schools en/of universiteiten. De vakexperts uit het veld zijn leidende topmanagers die afgelopen jaren succesvolle organisaties hebben opgebouwd. De lesstof is gericht op de praktijk van vandaag en kijkt vooruit naar de ontwikkeling van de sportindustrie richting 2025. Praktijk cases in de lesstof zijn zowel nationaal als  internationaal gericht.

Indeling modules en colleges

Elke module bestaat uit 3 collegedagen. Het programma omvat dus daarmee 9 collegedagen, iedere dag kent 6 uur college waarin 3 en soms 4 strategische issues gedoceerd worden. De college uren zijn vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur op Slot Zeist, het eigen Academy gebouw van de opleiding.

Daarnaast bedraagt het aantal voorbereidings- en zelfstudie uren 6 uur per collegedag. Bovendien wordt er groepsgewijs gewerkt aan een bedrijfskundige business case met een totale tijdsbelasting van 90 uur per deelnemer. De business case wordt vanuit de Academy begeleid door middel van planbegeleiding-sessies. Het totale aantal studie-uren van deze post HBO opleiding bedraagt daarmee 200 uur.

TOELICHTING STUDIEPROGRAMMA

Module 1:  Strategisch inzicht in de sportindustrie

In deze module komen alle facetten van de sportindustrie aan de orde: media, marketing, breedtesport en topsport. In de module wordt het inzicht in achtergronden en cijfers vergroot. Ook de verschillende business modellen in de sport komen hier aan de orde.

A. De kenmerken van sporteconomie

Ontwikkeling van de sporteconomie - Ger Hofstee

De sportindustrie is alleen al in Nederland een miljarden industrie die bestaat uit vele verschillende onderdelen. Hoe zit die sporteconomie eruit en wat zijn dalende en stijgende trends in deze markten? In dit college worden de cijfers achter de sportindustrie behandeld.

Sport & Consumer trends - Peter Sprenger

Het gedrag van consumenten verandert continu en het is van groot belang voor sportaanbieders nieuwe behoeften te kunnen volgen. De beleving van consumenten is een cruciale factor in de consumptie van sport. Nieuwe technologieën spelen hierbij een steeds grotere rol. Ook komt de verhouding tussen ongeorganiseerde - en georganiseerde sport aan de orde.

Verdienmodellen in de sportindustrie - Peter Sprenger

De sportsector groeit, maar dat geldt niet voor alle spelers die actief zijn in de sportindustrie. Sport is in transitie en daarmee veranderen ook de verdienmodellen in de sport. In dit college wordt inzicht gegeven hoe bestaande en nieuwe verdienmodellen in de sport elkaar aanvullen en wat de succesfactoren hierachter zijn.

B. Strategisch sportmanagement

Business planning voor sportbedrijven - Ger Hofstee

Iedere organisatie kent een cyclus waarin de strategie wordt aangepast aan nieuwe omstandigheden en business doelen worden herzien. In dit college wordt behandeld hoe dat proces eruit ziet en via welke stappen en tools een organisatie dit kan aanpakken.

Het strategieproces binnen sportorganisaties – Berend Rubingh

Strategie is relevant voor iedere organisatie, groot of klein maakt daarbij niet uit. Hoe ontdek je als organisatie de trends die relevant zijn en hoe organiseer je input voor het strategieproces. In dit college komt naar voren hoe het strategieproces voor organisaties kan worden aangepakt. Daarbij wordt zowel naar profit als not-for-profit organisaties gekeken

Sport facility management – Henk Markerink

Sportfacilities (stadions, gebouwen, evenementhallen, etc.) vormen één van de belangrijkste componenten van de sport-entertainment industrie. Hoe ontwikkelt deze markt zich en wat zijn de toekomstige eisen aan sportaccommodaties? In dit college worden de economische verbanden tussen sport, sportbeleving en facilities behandeld.

C. Toepassingen voor strategische sportmarketing

Sponsorship strategieën - Bob Oosterhout

Sponsors hebben verschillende motieven om sport te sponsoren. Voor sponsors kan dit zowel een emotionele als een rationele afweging zijn. Aan de kant van de rechtenhouders professionaliseren de proposities en worden de activatiemogelijkheden steeds groter. Aan de kant van de sponsor worden de rendementseisen hoger. In dit college wordt behandeld hoe de verschillende partnerships tussen sponsor en rechtenhouder zicht ontwikkelen.  

Brand management & positionering – Ger Hofstee

Sportsponsoring heeft een directe relaties met reputatiemanagement en merkpostionering. Het merk is een concurrentiefactor van belang in een wereld waarin aandacht fragmenteert. Hoe werkt het brein van de consument in deze moderne digitale wereld? In het college wordt de waarde van het merk behandeld en wordt antwoord gegeven op de vraag hoe een organisatie haar merk moet managen.

Mediagedrag van de (sport)consument – Peter Sprenger

Sport en media zijn financieel onlosmakelijk met elkaar verbonden. De waarde van topsport en de beloningen voor topsporters staan direct in relatie tot de media impact. Grote evenementen als Olympische Spelen, Premier League of Eredivisie voetbal blijven in waarde stijgen. Het college behandelt de relatie tussen media, topsport en de ontwikkeling van geldstromen.

Module 2: Sturing en besturing van (top)sport

Succesvol een organisatie aansturen vraagt om voldoende kennis van de omgeving, de interne organisatie en de stakeholders. Daarnaast kent de sport een aantal expertise gebieden die onmisbaar zijn voor een succesvolle uitvoering. In de module komt naar voren hoe organisaties zich ontwikkelen en wat de succesfactoren zijn voor een goede besturing.  

A. Management van topsport organisaties

High performance organisaties - Maurits Hendriks

High performance denken is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van een topsportcultuur. High performance omvat alle facetten die bijdragen aan het maximale resultaat van een organisatie. High performance management geeft ruimte aan innovatie en experimenten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het college behandelt welke eisen worden gesteld aan een high performance team.  

Financieel management van sportorganisaties – Pieter Brouwer

In dit college worden de financiële uitgangspunten van een organisatie behandeld. Specifiek wordt dit toegepast op de financiële modellen van een aantal typen sportorganisaties zoals BVO’s, evenementen en sportbonden. Bij dit onderdeel komt nadrukkelijk ook risicomanagement en financiële projectplanning aan de orde.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek – Ger Hofstee

Dit college behandelt de verschillende vormen van marktonderzoek. Het doen van gedegen onderzoek is een belangrijke pijler onder strategische beslissingen voor sportorganisaties. Het opzetten van goed onderzoek kan zelfs risico’s van toekomstige investeringen verkleinen. Het goed toepassen van feiten en cijfers hoort hierdoor bij de dagelijkse job van de topmanager.

B. Governance in de sport

Besturingsmodellen in sportorganisaties - Prof. Maarten van Bottenburg

Het college behandelt welke besturingsmodellen er zijn in de sport en hoe deze zich verhouden tot principes van modern bestuur. De sportwereld kenmerkt zich door een mix tussen verenigingsmodellen en commerciële modellen. Toch moeten beide modellen steeds meer met elkaar samenwerken. In deze wereld ontwikkelen zich nieuwe hybride besturingsmodellen.

Het managen van bestuurlijke transities - Prof. Jaap van Muijen

Verandering is een constante, uiteraard gedreven door veranderingen in de maatschappij. Nieuwe uitdagingen op allerlei terreinen vragen om aangepaste besturingsvormen. Het college behandelt op welke wijze bestuurlijke transitie in de sport moet worden aangepakt. Daarbij zijn ook leermomenten te halen uit vergelijkbare sectoren als zorg en onderwijs.

Ethiek en toezicht in de sport - Drs. Margreeth Kloppenburg

Integriteit en ethiek zijn actuele thema’s in de sport. De krantenpagina’s gaan niet meer alleen over sportieve resultaten en succes maar stellen ook misstanden aan de kaak. Fifa en de dopingschandalen in de sport zijn daar een goed voorbeeld van. Het college behandelt de ethische normen voor goed bestuur en vertaalt dat naar de rol voor toezichthouders in de sport en aanpassingen in het governance model.

C. Stakeholder management in de sport

De toekomst tussen sport en overheid – Marcel Sturkenboom

Maatschappij en sport hebben elkaar nodig. Steeds meer overheidsdoelstellingen staan in relaties tot sport, bewegen en gezondheid. Daarmee ontwikkelen zich ook nieuwe financiële relaties tussen overheid en sportinstituties. Ook commerciele sport organisatie nemen een steeds grotere verantwoordelijkheid voor ander leefgedrag. Dit is terug te zien in het MVO beleid gericht op sport.

Social return on investment - Gert Rebergen RB

De maatschappelijke waarde van sport groeit flink. Dat komt tot uiting in de rol van sport in relatie tot gezondheid, beweging en sociale participatie. Voor veel organisaties is niet zozeer het geldelijk gewin (winst) maar vooral de sociale return op de investering in sport van belang. Door meer inzicht te krijgen in social return on investment (SROI) kunnen maatschappelijke investeringen in sport beter worden onderbouwd.

Presentatie en persoonlijk overtuigen – Karin Veldman

Overtuigen is een vak. Dat vraagt om vaardigheden in stijl, in aanpak en in communicatief vermogen. Wie hierin de professionele regels van het presentatie vak volgt, creëert een grotere kans op de acceptatie van nieuwe ideeën. Het college gaat behandelt welke vaardigheden iemand moet ontwikkelen om een overtuigende presentatie te houden.

Module 3: Waardecreatie en versnelling in de sport

A. Sportondernemerschap & Innovatie

Venture capital & new business ventures – Marc Verbeek/Jasper van Gorp

Sport & innovatie zijn mede afhankelijk van externe investeerders. Onder welke voorwaarde zijn innovaties in de sport interessant voor VC’s (venture capitalists). En de vraag wordt behandeld aan welke voorwaarden moet worden voldaan om toegang te krijgen tot de verschillende vormen van financiering vanuit VC’s.

Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap - Toon Gerbrands

Persoonlijk leiderschap is doorslaggevend om een organisatie naar succes te leiden. Vanuit de manager gezien hangt dit nauw samen met persoonlijkheid, consistentie in gedrag en consequentheid in optreden. Dit college behandelt welke uitgangspunten een leider moet hanteren en hoe je de eigen organisatie beïnvloedt om één gezamenlijk doel te dienen.

Blue Ocean innovatie – Peter Sprenger

Het college behandelt de Blue Ocean methodiek voor innovatie. Dit is een methodiek waarmee nieuwe kansen en nieuwe business modellen kunnen worden ontdekt. Juist bestaande sportorganisaties moeten op zoek naar nieuwe marktkansen en aanvullende business modellen. Ook startups in de sport komen vaak voor uit een Blue Ocean denkwijze.

B. Digitale waardecreatie in sport

Digitale marketing strategieën – Peter Sprenger

Dit college behandelt de ins en outs van digitale strategieën voor de sport.

Digitalisering is zo alomvattend dat iedere sportorganisatie een digitale strategie nodig heeft. Digitalisering schept nieuwe kansen voor contact met klanten maar ook met nieuwe doelgroepen als fans en volgers van de sport. Het gebruik van data in deze contacten voedt het marketingproces en de transactie bereidheid van consument.

Reis van de klant – Ger Hofstee

Het orientatie gedrag van klanten is de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. Contactmomenten tussen organisaties en klanten vinden tegenwoordig plaats in vele kanalen met talloze contactmomenten. Dit geldt natuurlijk ook voor de sportindustrie. Wie de reis van de klant goed in kaart heeft, kan veel meer voor haar klanten betekenen. In dit college wordt behandeld hoe een ‘customer journey map’ wordt samengesteld  en welke waarde een organisatie hieruit kan halen.

Fanengagement & fanbase marketing – Ger Hofstee

Fans zijn een bron van waarde voor organisatie in de sportindustrie. Voor veel mensen is sport een passie voor het leven, en daardoor willen ze zich duurzaam verbinden aan sportcommunities. Wie die community opzet beschikt over een fanbase in het eigen sportdomein. Het college behandelt het opzetten en het ontwikkelen van een fanbase en neemt verschillende sporttakken als voorbeeld.  

C. Evenementmanagement in de sport

Management van grote projecten - Niels Markensteijn

Grote sportevenement kennen hun eigen dynamiek en hun eigen business case. Wat is de zakelijke opzet achter grote evenementen als KLM Open, WK beachvolleybal en EK Atletiek? Het college gaat in op de financiering, het management en het beheersen van risico’s rond grote sportevenementen. Ook de creatieve kant komt aan de orde gericht op  de optimale beleving van de evenementenbezoeker.

Datagedreven strategieën rond evenementen – Peter Sprenger

De return van communicatie rond evenementen en bezoekers zit niet alleen in de financiële inkomsten, maar ook in de mogelijkheid bezoekers nog beter te leren kennen. Dit vormt de basis om nog meer met bezoekers van evenementen te doen. Het gaat hier over concepten als connected stadium en connected events. Iedere datastroom kan informatie opleveren om de service nog persoonlijker te maken.

Supply chain management – Prof. Walther Ploos van Amstel

De intelligentie van de supply chain is het hart van het evenementen business model. Hoe onderscheid je de verschillende supply chains binnen een evenement en hoe laat je ze optimaal met elkaar samenwerken. Het college behandelt het ontwerp van een supply chain voor een evenement en de verschillende methoden om een situatie te analyseren en te verbeteren. 

Data van de colleges

Locatie Zeist

Tijdstip: 14.00 – 21.00 uur

De colleges zullen gehouden worden op de volgende data:

 

Module 1:

19 januari 2017

9 februari 2017 (planbegeleiding aanvang 12.00 uur)

16 maart 2017

 

Module 2:

13 april 2017

4 mei 2017 (planbegeleiding aanvang 12.00 uur)

1 juni 2017

15 juni – Tussen presentatie business case en terugkomdag eerste half jaar

 

Module 3:

14 september 2017 (planbegeleiding aanvang 12 uur)

5 oktober 2017

2 november 2017

16 november 2017 – Coaching en proef draaien presentatie business case

30 november 2017 – Eindpresentatie met jury en afstuderen

Ook tussentijds kunnen er door de groep planbegeleidingssessies worden gepland met de betreffende docent/begeleider.

Register Bedrijfskundigen Sportmanagement®

Afstudeerders aan het post HBO programma verkrijgen studiepunten volgens de regel: 4 uur studeren staat voor 1 punt. Met het volgen van deze post HBO opleiding worden in totaal 50 studiepunten behaald. Daarmee volgt inschrijving in het openbare Register Bedrijfskundigen Sportmanagement®. De inschrijving is 5 jaar geldig, voor verlenging van weer een periode van 5 jaar zijn 40 punten nodig. Daarmee wordt aangetoond dat de deelnemer “bij” is als bedrijfskundige in de sport! Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden om na te scholen in aparte bijeenkomsten rond thema’s in de sport.  Met deze nascholingen en alumni bijeenkomsten rond bepaalde thema’s kunnen wederom de benodigde punten voor continuering van inschrijving in het register worden behaald. 

Locatie

Alle colleges worden gegeven in de eigen collegezalen van de opleiding Bedrijfskundig Sportmanagement op Slot Zeist. Deze locatie is een prachtige plek waar kennis, energie en passie samen komen in een unieke sfeer. De faciliteiten hier zijn optimaal om te kunnen leren en aan groepsopdrachten te werken. Ook zijn deelnemers welkom voor zelfstudie of om activiteiten voor hun eigen werk te verrichten. 

Meer weten? Ga naar www.sportprofacademy.nl of stuur een email naar info@sportprofacademy.nl.

Banner Banner Banner Banner